ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצא

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ט

ברוקלין.

תלמידי ישיבת הערב בירושלים עיה"ק ת"ו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מימי ההגבלה דשנה זו, אשר שבת שבתון היא לה', ותוכנו, קבלת - ע"י תלמידי הישיבה - החלטות טובות, בעניני תורה ומצותי'. ויה"ר שימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה בהאמור, ובתוספת.

ובודאי, כמו שכתבתי לכמה מתלמידי ישיבות, ובפרט תלמידי ישיבות חב"ד, יעשו ככל התלוי בהם, להיות דוגמא חי' מתאימה לתקנות האמורות, ובכלל לאברך תלמידי ישיבה ברוח החסידות, כרצון רבותינו נשיאנו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שהובטחנו מרז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו, ואדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בהנ"ל.

נ"ב. מובן שדברי מופנים לכל אלו שהשפעתם עליהם וכן לחברים שלהם שליט"א, בשאר ישיבות הערב.

ח'קצא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 94.