ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצב

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בהנוגע להמשך לימודו, ומובן וגם פשוט שעליו ללמוד בהישיבה בו לומדים תורת הנגלה והחסידות גם יחד. וענין יחד מובן, כי בלימוד הנגלה צריך להיות ניכר שלומד זה שחלק לו בלימוד [החסידות] כדבעי.

וכמובן מהמבואר באיזה מקומות, ומהם בלקו"ת בענין אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שבשנים דייק בדבר: צ"ל תלמודו (כפשוטו, בנגלה) ובידו דוקא, שלא נשאר למטה בעוה"ז (תניא רפ"ג). וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ח'קצב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 96.

בלקו"ח: ואתחנן ו, ג. שה"ש כב, ד.