ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצג

ב"ה, י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בתו... תחי', בעת רצון - עוד הפעם אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולכתבו שמציעים לעשות עוד הפעם הטיפול ע"י אינוסולין, - בכלל דבר רגיל הוא לכפול טפול האמור, אבל בזמן האחרון נתחדשו כמה שיטות חלוקות בהנוגע לטיפולים במיחוש כהנ"ל, וי"א להמשיך כמו עד עתה באינסולין וחשמל וכו', ולאחרונה מתפשטת השיטה להסתפק בכדורים ובשיחות.

ויהי רצון שהרופא כל בשר ומפליא לעשות, ימהר רפואתה בטיפול המתאים לפני'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

מובן שבהנוגע לפועל - עליהם לעשות כהוראות הרופא על אתר, אלא שיכולים לעורר (באופן דיפלומטי) ע"ד הנ"ל.

ח'קצג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 115, מצילום האגרת.