ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצד

ב"ה, כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו מי"ג וכ' סיון, בם כותב ההצעה להרחיב עניני ישיבות הערב, ובעצמו מוסיף במכתבו שקשור הענין הוצאות גדולות וכו'.

והנה אינו ברור ממכתבו, באם נכתב על דעת עצמו, או בתור ב"כ מכל הנהלת ישיבות הערב, שהרי מובן וגם פשוט, שאף שנכון שכל אחד מבאר המצב כפי שנראה לו, וכן מוסיף הצעות הנראות לו. אבל טוב יותר ונכון יותר שבהנוגע להצעות, יודגש בכל פעם ופעם, באם שאר חברי הנהלה מסכימים או אין מסכימים. ובפרט בנדון כהאמור, שכותב שכבר נדבר בתוככי חברי ההנהלה. בכל אופן - כפי שמתאר הענין במכתבו ואת"ל שכותב בשם חברי ההנהלה, יש להעיר ע"ד גודל ההוצאות הכרוכות בדבר. וגם זה עיקר - שסו"ס צריך להתבונן על התכלית הפנימית של ישיבות הערב (אף שלימוד תורה בפ"ע תכלית גדולה ועיקר, הרי בטבע הענינים) שהתלמידים ימשיכו באותם המוסדות להם מתכוונים המתעסקים, ולא שלאחרי חדש ושנה יעברו למקומות אחרים.

וכאותן הדוגמאות שכותב אודותם. וכנראה מכאן - נקודה זו עומדת עתה על סדר היום, איך לתקן ולשפר זה, ולא בנתינת ארוחות ערב וכיו"ב ישופר הענין (אפילו באם היו ההוצאות מן המוכן, ובפרט שאין זה כן).

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קצד

מצילום האגרת ש"באגלי נוחם" ע' נה.

מנחם בן ציון: ווילהלם. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קיח, ובהנסמן בהערות שם.