ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצה

ב"ה, כ"ט תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה תמוז עם המצורף אליו,

ובשאלתו בנוגע לפרסום ע"ד לימוד כל היום, - הנה כיון שישנם שוללים הנ"ל וחוששים להיזק, מובן, שעכ"פ בתחלה - אין כדאי הפרסום, ובמשך הזמן יראו אם להתחיל בפרסום או לא. ובמ"ש שצריך לשלול אפשריות לימוד כהנ"ל, ע"י מי שהוא אחר, גם לפי כתבו צ"ע אם הפרסום יעכבם, או להיפך. ובפרט, שהרי העדר הפרסום אינו אומר, שאין בישיבת חב"ד הענין, כי אם שאין מבזבזים כסף על פרסומו, ובמילא אין מקום לטענה עליהם שמי שהוא קדמן.

בשאלה השני', בהנוגע ללימודים כללים שישנם שתי בתי ספר כו' - כפי שמתאר המצב כדאי להתקשר עם ביה"ס, וואס האלט זיך ניט פאר אזא יחסן. כי נוסף על העדר בזבוז זמן וכו' - וועט מען אויספירען לייכטער בא זיי כו"כ ענינים שאפשר שבהם יהי' גם עקריים, משא"כ בי"ס הראשון שכותב שיחסן בעיני עצמו. והחילוק בשם טוב של שתי בתי הספר, בטח לא ישפיע על ההורים שירצו שבניהם ילמדו, שהרי מוותרים על כמה ענינים בשביל זה.

נהניתי ממ"ש ע"ד שינוי היחס של... שי'. ובודאי זוהי הוראה והוכחה גמורה, שבגישה מתאימה יש לפעול על כו"כ שלע"ע לא נתקרבו ככל הדרוש למוסדות חב"ד שבמחנם. ובלבד שיעשו בזה בדרכי נועם ובהשתדלות.

ויהי רצון שבקרוב יבטלו כל עניני הסתרים ובלבולים, וכללות ימים אלו יהפכו בקרוב לששון ולשמחה, ובעגלא דידן נזכה לקיום היעוד (שמבין מצרים אלו נבוא) לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'קצה

מצילום האגרת.

מו"ה יהושע שניאור זלמן: סרבנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קפה, ובהנסמן בהערות שם.

לימוד כל היום: ראע גם לעיל אגרת ח'קפה.