ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצו

ב"ה, כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו סניף תל

אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מט"ו מנ"א והקודמיו עם המצורף אליהם.

ויהי רצון שסו"ס יתחילו לבשר טוב, ואשר הטוב הוא באופן דופרצת ימי וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

וכמו שכתבתי זה כ"פ, יודיעו לא רק על ענין דחרישה וזריעה בלבד, אלא גם על הענין של קצירה ואסיפת פירות, ויהיו פירות הכי טובים ובעיקר פירות עושים פירות.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו ארבעים יום קודם ראש השנה, הנה תתחיל הכתיבה וחתימה טובה, וכנוסח הבקשה, הטוב לנו.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'קצו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 96, מצילום האגרת.

וכנוסח הבקשה, הטוב לנו: ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 564. חכ"ד ע' 583 וש"נ. לקמן אגרת ח'רט.