ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קצח

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' אלול והקודמיו, עם הפ"נ שיקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ות"ח על הבשורה טובה מהטבת בריאות בנו אהרן שי', כן ת"ח על הבשו"ט מהצלחת הדינער.

ובמ"ש אודות התעמולה נגדית וכו', לפלא גדול, שזה איזה פעמים העירותי שימת לבם על ההשתדלות להשיג מאה"ק ת"ו קטעי מכ"ע שמתפרסמים ע"ד חב"ד, שכמה מהם היו יכולים ג"כ לפרסם (תוכנם) במכ"ע שבמחנם, שעי"ז היו מבטלים כמה טענות שקר וכזב וכו'. ובכגון דא ישנם חברות באה"ק ת"ו כמו בכל המדינות, שמתעסקות בלקיטת קטעים ממכ"ע כאלו, ועכ"פ כדאי לעשות זה עתה...

במ"ש אודות ביאת שד"ר ממסודות חב"ד אשר באה"ק ת"ו - צדק בכתבו, שהרי כמה משולחים באים וגם מצליחים. ובמ"ש שכיון שאנ"ש יסייעו, אפשר יחסר עי"ז וכו', הרי בזה אפשר להתדבר (בהנוגע לאחוזים כו'). אלא שבכגון דא, כדי שלא תהי' תרעומת, אין לעשות זה על דעת יחיד איזה שיהי', כי אם שיהי' בידיעה והסכם אחדים מהבע"ב, וכן להתייעץ ביניהם ע"ד זמן המוכשר, התנאים וכו'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור, ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש אלול חדש הרחמים, שכדברי רבנו הזקן מאירים בו י"ג מדות הרחמים שהם בלי גבול, הנה יומשך זה בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים ובענינים הפרטים גם יחד.

ובברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'קצח

מצילום האגרת.

מו"ה יהושע שניאור זלמן: סרבנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קפה, ובהנסהמן בהערות שם.