ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ר

ב"ה, כ"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתב עם הפ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובמ"ש אודות אחי'... שי', כמדומה כבר כתבתי לה וכן דברנו עם אמה תחי' שאין להרעיש כל כך באם יהי' חלקו בעבודת זבולון, ז.א. תמיכה ללומדי תורה ומוסדות תורה וקביעות עתים בתורה נגלה וחסידות בהנוגע לעצמו, כי אין אתנו יודע עד מה, מהו חלקו של כל אחד בעולם זה, וכיון שכבר ניסה אחי' שי' והשתדל והתייגע להרבות בלימוד התורה ומצא כל כך קישוים יש לנסות בדרך האמורה, ואולי האופן הכי מתאים הוא שילמוד בהישיבה כזו שבה מלמדים גם מקצוע, או שביחד עם לימוד בישיבה איזה שעות ילמוד גם מקצוע, מובן בישיבה חרדית, והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לכוח"ט ולבשו"ט.

ח'ר

מהעתק המזכירות.