ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רא

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס בעל מדות

ורב פעלים מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר וכל אשר שלו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

נ"ב. בהמשך להבקור ושיחתנו, וע"פ מ"ש חבר אני לכל אשר יראוך וגו' מוסג"ב המחאתי פרטית, לאותו הענין אודות דבר כת"ר בעת בקורו.

כן מצורף בזה העתק מכתבי כללי לשנה הבע"ל, הבאה לאחרי שנת השמיטה אשר שבת היא לה', וביארו רז"ל שזהו כשם שנאמר בשבת בראשית, אשר גם לילה האיר.

ויהי רצון אשר בעגלא דידן נזכה לקיום היעוד דלילה כים יאיר ע"י ביאת משיח צדקנו.

ח'רא

מהעתק המזכירות.

מו"ה דוד: יונגרייז, ירושלים.

מכתבי כללי: דלעיל חי"ח ז'יד.