ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רב

ב"ה, י"ב תשרי, תש"כ

במענה למכתבו מז' תשרי, בו כותב אודות סדרי לימודו, השתתפותו בדברי שיעורי הערב ולימוד הלכות הצריכות, ובטח אף שאינו מזכיר עד"ז, התחיל גם לך לשמור שלשת השיעורים דחומש, תהלים ותניא הידועים, ובענינים בחסידות מתאים למצבו בכלל.

ויהי רצון שיצליח בכל הנ"ל, ושיהי' לימוד באופן דיגעת (דאז הודיעונו חז"ל אשר יגעת) ומצאת, ובפרט שכותב שהתחיל להניח תפילין (ובטח כמנהגנו, לאחר איזה ימים בברכה), שענין התפילין הוא שעבוד הלב והמוח (כמבואר בשו"ע ומובא בתניא פרק מ"א) בהתמדה ושקידה כדבעי.

ויהי רצון שישפיע גם על חביריו שי' בכגון דא.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

ח'רב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 99.

כמנהגנו: ראה גםן לעילחי"ט אגרת ז'קלד, ובכ"מ.