ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רג

ב"ה, כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כיהודא ועוד לקרא, מדגיש אני העבודה הרבה שהשקיעו ומשקיעים גם עתה בתוככי אחינו בני ישראל הספרדים במרוקה, ובאופן דמוסיף והולך, אף שקשור זה עם גלות של כמה מאנ"ש הם וביתם שי' הרחק ממקום מושבת וסביבתם וכו', ועאכו"כ שעל אנ"ש ב... ולעשות בהאמור כפי יכולתם ובודאי שעוד פרי טוב בהשתדלות האמורה, לקרב ולאחד הלבבות, שכל פעולה בזה אפילו גשמית - חשובה.

וכידוע פתגם הבעש"ט, שהשנה היא שנת המאתים להסתקות-הילולא שלו, אשר נשמה באה לעולם זה וחי' בגוף שבעים שמונים שנה, בשביל לעשות טובה לישראל בגשמיות או ברוחניות.

והרי גם זה אין דורש אריכות וביאור, אשר הנ"ל - חלק מהעבודה הקדושה דיפצו מעינותיך חוצה גם בתוככי אחינו הספרדים, אשר אף שמעידן ועדנים הי' ענינים גם בפנימיות התורה אבל רק בשנים הכי אחרונות, נפוצו שם מעינות תורת החסידות של הבעש"ט ותלמידיו בכלל ודתלמיד תלמידו כ"ק רבינו ונשיאי חב"ד בפרט.

וע"י דרכי נועם וקירוב בכמה שטחים - בודאי שתגדל הפצתה של תורה הבעש"ט ותתקבל ותוקלט בפנימיות יותר ויותר.

ויהי רצון, שכיון שנמצאים אנו ביומין זכאין ומגלגלין זכות ליום זכאי, הנה יבשרו טוב בטוב הנראה והנגלה בכל האמור, שהרי חודש תשרי הוא חודש השביעי, אשר כולו (ולא רק הימים טובים שבו) נקרא שביעי, וכפירוש רז"ל מושבע בכל טוב, וידועים דברי רבותינו נשיאנו, אשר חודש כללי הוא לכל השנה, וממשיכים עניניו בכל ימות השנה.

ויה"ר שכן יהי' בעניני...כולם, הכללים והפרטים, להמשיך מהברכה והטובה דחודש זה על הימים הבאים הבע"ל מתוך שמחה וטוב לבב, ולהוסיף בפעולות טובות וגם על הזולת להשפיע בזה.

בברכה להרחבת... בכה"ע ובאופן דופרצת גו'.

המצפה לבשו"ט בכהנ"ל.

ח'רג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 109.

וידועים דברי רבותינו: ראה סה"שד תש"נ ח"א ע' 72 ובהערה 18.