ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רה

ב"ה, ט' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביהם מכ"ה, כ"ח ל' מ"ח והמצורף אליהם. ובמ"ש בהפ"כ שעסקנות הצבור של התלמידים שי' וכו'- הנה אם באמת זהו באופן ככתוב בהפ"כ אשר שוברים הם הסדר וכו', בטח יכתבו הצעה איך לצמצם פעולות האמורות המתאים בכדי לשלול ענין השבירה, ואדרבה. ובטח מכירים אשר עסקנות האמורה, אם רק הנהלת הישיבה תנצל אותה בשטח ואופן המתאים - תמשיך תלמידים למוסדות חינוך חב"ד בכלל ולתו"ת בפרט, שהרי סו"ס בטח כאו"א מכיר, שיש לדאוג ולעשות מה בשטח זה, וד"ל.

ב) מובנת הפליאה מהולה בצער, על העדר ההתענינות בעריכת קובץ פלפול התלמידים, אף שזה כמה שכתבתי עד"ז ומהנכון הי' שיופיע לאור עכ"פ לי"ט כסלו, ובכיון שכנראה עבר הזמן, הנה יופיע ליום כ"ד טבת, ועכ"פ לא יאוחר מיום יו"ד שבט הבע"ל. ואין לך דבר העומד בפני הרצון...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובכל הענינים הכללים והפרטים גם יחד,

מ. שניאורסאהן

[אגרת המזכירות בענין הנ"ל]

ב"ה, י"ב סיון, תשי"ט

לכבוד הנהלת הישיבה תומכי תמימים אשר

בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בחבילה מיוחדת שולחים אנו לכם את קובץ פלפול התלמידים אשר יצא לאור בערב חה"ש. ומקוים שבמשך הזמן יופיעו עוד קבצים כהנ"ל,.

הקובץ הזה כול בתוכו שבעה שיעורים בנגלה ושבעה בחסידות, אשר נאמרו ע"י י"ד תלמידים שיחיו, אשר התחל מחודש כסלו דשנה זו סודרו מהם - עפ"י הצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א - ב' קבוצות, בנגלה ובחסידות, אשר נוסף על הלימודים בסדרי הישיבה תת"ל מסרו עצמם ללימוד ביתר שאת באופן של ופרצת.

פרטים יותר מהתייסדות קבוצות הנ"ל, אופן לימודם, התמסרות ושקידם התלמידים שיחיו והצלחתם בעזהשי"ת, בטח ידוע לכם ע"פ השמועה וכו'.

ובזה הננו מציעים לכם לסדר ב' קבוצות כנ"ל גם מבין תלמידי ישיבתכם. מובן שהתלמידים הנבחרים לזה צריכים להיות מתוך אלה שראוים לאיצטלא זו, ושעושים זה לא מתוך איזה הכרח שהוא אלא ברצונם הטוב.

המספר שבעה הוא לאו דוקא.

ולאחר שתסדרו את הקבוצות הנ"ל בטח תשימו לב גם לזה הנהוג כאן, שיאמרו התלמידים ענין בנגלה וענין בחסידות, כל אחד לפי קבוצתו, ואחרי זה יביאו אותו על הכתב ובאופן כזה שיוכלו להביא פלפולי תלמידים לאור הדפוס, אם בתור קובץ מיוחד או כחלק מהקובץ הכללי.

נא להודיענו מכל הנעשה בזה. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

א. קווינט

מזכיר

ח'רה

מצילום האגרת.

בהפ"כ: בהפרטי-כל.

בעריכת קובץ פלפול התלמידים: ראה בזה לעיל חי"ט אגרת ז'קסב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'רח ח'רי.

קובץ... יצא לאור: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתקסו.