ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רו

ב"ה, יו"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הבחורים המשתתפים בקביעות לימוד

דא"ח, שליט"א.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום יו"ד כסלו, חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי, מבשרים טוב מהחלטתם הטובה, לקבוע זמן לימוד דא"ח ביום הש"ק ותפלה בצבור לאחרי זה.

ויהי רצון שיהי' הלימוד והתפלה מתאימים להוראת רבותינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לימוד המביא לידי מעשה, ותפלה המחברת את המתפלל עם השומע תפלה, ובאופן שיהי' רישומם ניכר אחרי כן כל היום כולו, ובמשך כל השבוע הבא לאחריו.

וכיון שזכו אשר לומדים הם בישיבה הק' תומכי תמימים, המאחדת לימוד הנגלה ולימוד הפנימיות גם יחד ובאופן אשר הפנימיות מאירה את הנגלה, הרי בכל הנהגותיהם ועניניהם יתאימו לתוארו של כל אחד מתלמידי תומכי תמימים, נר להאיר,

כמצוה עליהם מרבותינו נשיאינו, אשר ציווי זה הוא גם כן נתינת כח.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים, עבודת התפלה כדבעי, וקיום המצות בכללות בהידור -מתוך בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ח'רו

מצילום האגרת.