ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רח

ב"ה, כ' טבת, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מט"ו טבת,

מוסג"פ העתק מכתבי על שם הנהלת תו"ת דלוד, וממנו יראה השקפתי וסברתי בהנוגע להטעמים שכתבם לשלילה ע"ד מחלקה לחסידות בקובץ פלפול התלמידים.

ועוד להוסיף - שהמכתב נכתב לאחרי התאפקות רבה, כי כו"כ עוד נשאר בקולמוס.

והעיקר אשר בלי ספק אצלי, שבאם ה'י נדפס הנ"ל, מלפני כמה חדשים (כמובן יחד עם חלק החסידות והנגלה), הרי היו מתוספים לומדים בתורת דא"ח, אף שאיני יודע ברור כמה, והאם בעומק הכי גדול. אבלידוע עד כמה השתדלו וציוונו רבותינו נשיאינו, להפיץ לימוד החסידות, מבלי לקבל הבטחה וערבות מקודם, שכמה וכמה עשיריות אנשים יתרשמו מחזרת המאמר ודוקא באופן שיעשו לעובד ומשכיל הכי גדול.

מוכרחני לאמר, שהתנגדות שלו לכל הענין, אינה מובנת לי כלל וכלל. כי כמובן הטעמים שכותב, שאין תלמיד שיהי' מתאים לזה, אינם מתאימים כלל. וכנ"ל במכתבי להנהלת תו"ת, לאחרי הדבור כאן עם התלמידים שבאו מתו"ת דלוד לכאן.

מובן שיש מקום לעוד טעמים, אלא שמסוג כזה, שעצם מציאות טעם כזה - מגדיל עוד יותר ההכרה, בתועלת הדפסת חלק הנ"ל.

ויהי רצון אשר למרות כל המניעות העכובים ההעלמות וההסתרים מבפנים ומבחוץ, ינצחו רבותינו נשיאינו ובאופן דופרצת, בחסד וברחמים, ויתפשט לימוד תורת דא"ח באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, עדי שיהי' ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'רח

מצילום האגרת.

מו"ה שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערותש ם.

העתק מכתבי: דלעילחי"ט ז'קסב.

בקובץ פלפול התלמידים: דלעיל אגרת ח'רה, ובהנסמן בהערות שם.