ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רט

ב"ה, כ"ב טבת, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס

וכו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י טבת, בקשתי את הנהלת קה"ת לענות בהקדם בהנוגע להדפסת שו"ע דאדה"ז

במ"ש אודות האברך... שי' - צ"ע מה יש לעשות בזה, שהרי עשי' (לחץ) מועילה בענין התלוי ברצון, אבל רק לעתים רחוקות בדבר התלוי ביכולת. וכיון שכבר כת"ר נכנס בנדון זה, בטח ראה את כתב קשוה"ת, ואף שאינני בקי במנהגי ירושלים עיה"ק בכגון דא, נראה שמופרזות הדרישות באופן בלתי רגיל גם בין מפריזים.

ובמ"ש אודות הרה"ג וכו' הר"ד שי' חנזין - לפלא שאינו מזכיר ע"ד משרת הדיינות שלו, ובפרט שימים אלו ביקרני הרב ולגלרנטר שי' ובתוך השיחה הזכיר שבפגישתו עם כת"ר שי' העלה גם בעיא זו בתוך שיחתם. וגם מהררד"ח שי' לא קבלתי כל ידיעות בזה...

מ"ש אודות אנציקלופדיא התלמודית, ידוע יחסי למפעל זה, ובמילא אעשה באופן המתאים באם יודרש זה שכותב כת"ר. אבל עלי לכפול עוה"פ, אשר בדברי לפני כו"כ חדשים עם ב"כ הקליימס קונפרנץ (ועדת השילומין ופיצוים), הבעתי תמיהתי על שאין מרבים בסיוע להדפסת האנציקלופ[דיא], וענוני שאדרבה ואדרבה, והלואי היתה ההו"ל זריזה יותר ויותר שהיו גם מוסיפים בהענקה שלהם. ועל שאלתי אם הודיעו עד"ז להנהלת המפעל, ענוני בחיוב.

תקותי שעכ"פ בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמור, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בחודש הבע"ל, יתוסף כהנה וכהנה בכל דמפעלי חב"ד באה"ק ת"ו בתוככי מפעלי חב"ד בכל מקום, כי לצערי עדיין אינני זוכה לבשו"ט ומשמחות כדבעי, ואולי אפילו לא לקצת פחות מזה.

ובהקרוב קרוב יותר - בהנוגע לועד בתי ספר הרשת אשר באזור ירושלים עיה"ק ת"ו, אשר כנראה עדיין לא התחיל בפעולות, וכן בהנוגע לשיכון החבד"י אשר שם, שזה כמדומני יותר משנה שהותחל בעולם הדיבור, והודיעוני....שמקוים.. שלסוף חודש שבט תהי'... הנחת אבן הפינה! ונוסף צער זה על הצער להמצב באה"ק ת"ו בהנוגע לישיבת תורת אמת וכו' וכו'.

וכיון שנצטוינו לסיים בטוב, ואין הקב"ה בא בטרוניא, בודאי שסיום וחותם כל הנ"ל - גם בזה יהי' כנוסח התפלה שאנו מבקשים ופועלים מבעל הברכות, הטוב לנו.

ויהי רצון שיהי' בעגלא דידן.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

מ. שניאורסאהן

מסיבה נתעכב המשלוח, ובנתיים בקרוני ב"כ המד"ל (שבאה"ק) בהצעה-בקשה: (קרוב ל)ודאי שמארצה"ב לא יהי' מועמד למשרת ר"ר ובקשתם להשפיע בהקדם על כת"ר שיסכים להיות מועמד, ואז (ע"פ השקו"ט שמנהלים עתה) יבטלו הצעת הגבלת הגיל, ובחירת כת"ר מובטחת.

עניתי - שבטח ידוע מה שאמרתי להראש שלהם בשיחתנו בקיץ- שלדעתי אין לכת"ר לרצות בהנ"ל. בכ"ז, כיון שאומרים שהמצב חמור, נוגע לרבים וכו'- אשאל את כת"ר ע"ד המצב בכהנ"ל מה נשתנה לאחרונה וכו', וכשיענני - אוכל לומר אם נשתנית דעתי בהאמור. ע"כ תוכן השיחה בכללות.

ומובן שבכגון דא - כל המפרט ה"ז משובח.

ח'רט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 101, מצילום האגרת.

מו"ה שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.

אנצקלופדיא התלמודית... ופיצויים: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'קצט.

כנוסח... הטוב לנו: ראה גם לעיל ארת ח'קצו, ובהנסמן בהערות שם.

המד"ל: המפד"ל.

ר"ר: רב ראשי.

להיות מועמד: ראה גם לעילחי"ח אגרת ו'תתקסז. חי"ט ז'קצט.

מה שאמרתי: ראה לעיל אגרת ו'תתקכה.