ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רי

ב"ה, כ"ד טבת, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפני איזה זמן נתקבלה רשימת התלמידים שי' שנתנו להם דמי חנוכה, אשר ע"פ ההוראה, הענין הוא בשביל אלו הלומדים תורת החסידות, אשר בלשון כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, היא היא תורת הבעש"ט ז"ל, ובהרשימה ר"ם תלמידים לערך, כן ירבו.

מובן וגם פשוט, אשר מבין מספר תלמידים כהנ"ל, אשר מהם כו"כ שלומדים זה כו"כ שנים בישיבה, אשר מעת הוסדה, הונהג בה לימוד החסידות, חסידות חב"ד דוקא, ז.א. בהבנה והשגה, ודלא כשיטת חג"ת חסידים, וק"ל. - ע"ד הרגיל אפילו בטבע האנושי, צריכים היו להיות כו"כ, שיבינו ענינים בחסידות בהסברה מתאימה, אשר הבחינה בזה, שיכולים להסביר זה באותיות עצמיים שלהם (מיט אייגענע אותיות) ולא רק שיאמר בעל פה בלשון האמור במקום פלוני, ואין לו שייכות להתוכן שבדברים.

וכיון אשר בתורת החסידות, ישנם כמה ספרים קונטרסים ומאמרים, וכלל בתוה"ק, דברי תורה עניים במקום זה ושעשירים במקום אחר, בודאי, שבלימוד האמור, שרק הוא מתאים לרצון מייסדי הישיבה ומנהלי', יש מקום למלאות האמור במקום אחד ע"י ההסברה הנמצאת במקום שני.

מהאמור מובן, שכאשר באה ההצעה, אשר יו"ל קובץ פלפול התלמידים,

ושבהתחלה מספיק עכ"פ שבעה מהם, הי' צ"ל הקושי: מבין כל הנ"ל השייכים, באיזה מהם יבחרו בתור שבעה הראשונים.

ובהיפוך הוא: אף שכו"כ חדשים עברו מעת דברו והציעו הנ"ל, כנראה אין כל הזזה בזה, ופשיטא שאין כל ענין שבפועל, עכ"פ כפי הידיעות כאן. ועיקר העכוב הוא כאילו בהתלמידים לומדי תורת החסידות דא"ח.

ומטובם לבאר הסתירה, שמהרשימת ר"ם מקבלי דמי חנוכה, להעדר האפשרות למצוא עכ"פ שבעה מתאימים להאמור.

ות"ח אם יתקבל המענה לפני עשירי בשבט, יום הסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמור, זצוקללה"ה נבג"מז י"ע, שהוא הוא המנהל פועל של ישיבות תו"ת ותו"א בכל קצוי תבל, ישיבות שתכנית הלימוד בהם ידוע ע"פ המבואר בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

בכבוד ובברכה.

א. קווינט

מזכיר

ח'רי

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 102.

בלשון... נ"ע: אג"ק שלו ח"א אגרת קי.

ההצעה: דלעיל אגרת ח'רה, ובהנסמן בהערות שם.