ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריא

ב"ה, י"ז שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב שבט, והקודמיו,

ובעת רצון יזכירו את אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו,

ובמ"ש אודות הקייטנא, שדורש זה התרוצצות במשרדים וזמן רב וכו"כ שבועות לפני התחלת הקייטנא וכו', ובמילא יגרום זה הפרעות בביה"ס וכמו אשתקד, וכן בהנוגע להאחריות הכספיות שג"כ אינו יודע מי הנושא אחריות בזה וכו'.

והנה ע"פ האמור, הרי באסיפת הרשת הכי קודמת, יציע את כל האמור וספיקותיו בזה, כי מובן שאין מקום להפרעות בביה"ס כמו אשתקד, שהרי לאו בכל זמנא איתרחיש ניסא. ועד"ז הוא גם בהנוגע למצב הכספי.ויודיעוני החלטתם ברורה וכנ"ל, באופן שלא תהיינה הפרעות בביה"ס, אם יש מי שהוא שיתעסק בהקייטנא, וכן שיש מי שהוא שיוכל - לשער עכ"פ - ההוצאה של הקייטנא, השערה קרובה לודאי. ומובן שאם ישארו5ו שני הענינים בשלילה או אפילו בספק, הרי לא יעשו בשנה זו קייטנא - עד שיתעוררו סו"ס מאנ"ש ויוכלו לעשות בזה, מבלי לגרום חורבן במוסד אחר.

במ"ש אודות שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, שדברו בזה באסיפות אנשי חינוך וכו' - בטח יודע שעוד בתחלת שנת הלימודים היתה הוראה עד"ז ממשרד החינוך. ובנוגע להופעות מצד אנ"ש וצעירי אגו"ח בהנ"ל, מובן שיש מקום להאמור כשאין חשש וחשש דחשש דמענין נתינת הכשר על המקום בו מופיעים. ומובן שכל רעש נוסף בדבר - מגדיל אפשריות החשש. ולכן גם בזה יתייעצו ביניהם, אותם המכירים בתנאי המוסדות והמקומות דשאלה האמורה וכו',

נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד חגיגת בר מצוה. וזה מכבר כתבתי להנהלת מוסדות שלנו באה"ק ת"ו ובמרוקה, ע"ד הבלתי סדר בזה בין אחב"י הספרדים, שדוחים חגיגת הבר מצוה עד שתהי' אפשרית מלאה לזבח משפחה וכו', וביחד עם זה איזהו מהם דוחים גם התחלת הנחת תפילין וכו' ר"ל. והלואי שיתעוררו מכאןולהבא לתקן את הנ"ל.

לפלא שמקצר כ"כ בהנוגע להכנוס בכפר והתועדות דיום ההילולא, ובטח ימלא הוא או כגון הוא בידיעות מפורטות בזה, ויהי רצון שתהיינה גם משמחות ובטוב הנראה והנגלה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'ריא

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

מכבר כתבתי: לעיל חי"ח אגרות ו'תרצז.