ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריב

ב"ה, ב' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו שבט, והקודמיו,

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים אודותם כותב, ותקותי חזקה, שכיון שרואים שסו"ס מכירים בעבודתם גם חוגים שבעבר התנגדו לה, ולא עוד אלא שהם עצמם מסייעים להם, הרי הכרה זו תוסיף שמחה בכל העובדים ומנהליהם בראשיהם, וההוספה בשמחה הרי מוסיפה גם בפעולות וממעטת העלמות והסתרים ומגדילה ההצלחה.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ואצפה לבשו"ט בכל האמור,

בברכה לבשו"ט ולחג פורים שמח,

מ. שניאורסאהן

ח'ריב

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערותש ם.