ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריד

ב"ה, ה' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו (מכ"ט טבת והקודמיו עם הפ"נ).

ויהי רצון, אשר מתאים לפירוש תורת החסידות בפרשת השבוע: בשלח פרעה, שהי' משלח וכו' ועושה פרי למעלה וכו' להצמיח ישועות ישראל וכו' שהקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים (תורה אור ריש פרשת בשלח),

יהי' כן בכל הפרטים שלע"ע נראים לעיני בשר למונעים ומסתירים, ויתהפכו לקצה השני, שהם ירבו בהצלחה בהענינים אודותם כותב, בתוככי כלל עניני תורה ומצוה, שיתהפכו למסייעים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'ריד

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.