ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רטז

ב"ה, יו"ד ניסן, תשכ"א, ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו ז' ניסן עם המצורף אליו, ומוסגר בזה המענה להאברך... שי'.

ובודאי באם זקוק להסברה נוספת ימצאו אותיות מתאימות,

אבל מה שמפליא במכתב כת"ר - שמזכיר כל אופנים האפשרים לבד זה שצ"ל לכל לראש, ז.א. לימודי קדש כל היום כולו. וביחוד שנשתחרר הנ"ל מלימוד שהממשלה מחייבת.

ויהי רצון שע"ד הכתוב במכתב המענה המצורף, שישפיע הנ"ל על שאר בני אנ"ש, הנה ישפיע ג"כ על הנהלת ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר במעלבורן, שגם הם יכירו בנחיצות ואמיתת סדר האמור, אפילו את"ל שלא בכל המקומות כבר הגיע העת לזה, אבל סו"ס מוכרחת ההתחלה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון

מזכיר

ח'רטז

מצילום האגרת.

מו"ה יהושע שניאור זלמן: סרבנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קפה, ובהנסמן בהערות שם.