ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריז

ב"ה, ג' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים זעליג שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק.

ובפליאה ותמי' קראתי בו שספק אצלו (ואצל עוד מישהו) האם ימשיך בעבודתו בועד כפר-חב"ד. וטעם הפליאה בודאי מובן הוא, שהרי ברור שועד הכפר, מיסודו והנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל - כל היכול לסייע להועד דהכפר בביסוסו והתפתחותו - אשרי חלקו וזכות גדולה היא לו, ולא עוד אלא גם זה מוסיף ומרבה בברכת השי"ת בעניניו הפרטים של כל העושים כהאמור.

למרות פשיטות המענה - ממהר הנני לכתוב ברור בהאמור, כיון כנראה שהמלך זקן וכסיל משתדל בערמומיותו, כדרך אומנתו בפתויים שונים ומשונים, לבלבל את העוסקים וגם הוא בתוכם בהאמור.

והרי כהוראת חז"ל - מכלל הן אתה שומע לאו, בהנוגע לאלו שפעולתם מחלישה עמדת הכפר ביסוסו והתפתחותו ואין להאריך בדבר המצער.

ובעמדנו בימי הגבלה דמתן תורה שדרכי' דרכי נועם ושלום אבל בתוקף המתאים תקוותי חזקה שכך ינהגו הוא וחבריו שי' בהועד, כאמור בדרכי נועם ושלום אבל בשמירה חזקה על עניני הכפר הגשמים והרוחנים גם יחד, מבלי להתחשב עם אלו שמצד רווחים פרטים מדומים, מדומים בתכלית, לא איכפת להם ח"ו הנ"ל.

בברכה לבשו"ט, ובנוסח הברכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

ח'ריז

נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 556 (ג ניסן ה'תשנ"ג) ע' 24.

מו"ה חיים זעליג: אלטהויז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקד, ובהנסמן בהערות שם