ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ריח

ב,ה, י"ט תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ד תמוז, וגם לאחרי קריאת מכתבו מובנת הפליאה אודות ההפסק הגדול.

ולכתבו אודות נחיצות המסוד וכו', לפלא הספק והשאלה בזה. ובפרט בימים אלו, לאחרי ימי הסגולה ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, שידוע עד כמה מסר נפשו הט' כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל על ענין החינוך על טהרת הקדש אפילו כשהי' בדבר סכנות נפשות ממש, ר"ל, ועאכו"כ ההשתדלות והיגיעה שצריכה להיות ולהשקיע בזה כשנמצאים במקום שאין בזה כל סכנה, ואדרבה.

וכיון שכאמור לעיל הענין טוב ונחוץ הוא, וזכות הרבים מסייעתם, בודאי שיהי' בהצלחה בכמות ואיכות, ובלבד שימשיכו העבודה בזה במסירה ונתינה, וכהוראת חז"ל יגעת ומצאת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומההוספה הן בכמות והן באיכות, מתוך שמחה וטוב לבב, בהמוסד הק' "אהלי יוסף יצחק" שזכו והצליחו לייסדו במחנם הט',

מ. שניאורסאהן

ח'ריח

מצילום האגרת שנפדסה ב"כפר חב"ד" גליון 539 (ה' אלול תשנ"ב) ע' 16.

מו"ה יעקב שי': ביגון, ברזיל.