ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שדמ

[ל' שבט תשכ"ב]

לכתבו אודות הנוער שהאם אינה יהודי' - הנה הדין ברור שהולך אחר האם, ובמילא גם אסור ללמדם תורה (מלבד ע"ד ז' מצות דבני נח). ומה שאולי חשוב עוד יותר - קליטתם במסגרת ארגון נוער דבנ"י עלולה ביותר וביותר להביא לטמיעתם ח"ו בקהל בנ"י - מבלי כל גרות (ואפילו אם לפעמים יזכירום עד"ז). ההסברה - ללמדם ולחכות בשאלת הגרות עד י"ח שנה - פשוט שאינה מתירה האיסור הנ"ל ולא מבטלת כלל חשש הנ"ל. - נוסף על שבענין גרות קובע רק גיל י"ג שנה.

ח'שדמ

נדפסה בשערי הלכה ומנהג ח"ג ע' רמה.