ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'עתר

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע,

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ מוה"ר יצחק כלבא

ני"ו חבר

הרבנות הראשית קושטא יצ"ו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט בשובו מביקורו במחנם הט'. כן נתקבל הפ"נ, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בעת רצון. ויהי רצון שיבשר טוב.

בתור חבר הרבנות הראשית, כת"ר בודאי מכיר בגודל הזכות והאחריות שהעמיסה עליו ההשגחה העליונה לחזק ולהפיץ התורה והמצוות ככל אשר יד השפעתו מגעת, והובטחנו הבא לטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בזה, שכולל גם לטהר אחרים - מסייעין אותו. ויהי רצון שיעשה כן בשמחה ובטוב לבב, כמו שמודגש בתורת החסידות, ובאופן דמעלין בקדש.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחנית גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ח'עתר

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.