ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תערב

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

- שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל

התניא והשו"ע -

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ יושב

על מדין ועוסק

בצ"צ וכו' מוהר"ר ברוך שליט"א כהן אב"ד

דק"ק קושטא

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש מכת"ר על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט, ותשואות חן למר עבור הסבר פנים יפות שהראה לו בבקרו את כ'.

בעת רצון אזכיר את כ' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לטובה ולברכה, וכן את בני ביתו שי', והשם יתברך ויתעלה ימלא משאלות לבבם לטובה.

בודאי מנצל כת"ר את כל האפשריות להחזקת היהדות והפצתה במחנו הט' ובכל מקום שהשפעתו מגעת, שהיא חובת גברא של כל איש ישראל ובפרט של רב ורועה בישראל, ובימינו אלה ביחוד, וזכות הרבים מסייעתו.

כיון דאזלינן מיום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, רבינו הבעל שם טוב ורבינו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, אסיים בתורת רבינו הזקן, היא תורת הבעש"ט, מענינא דיומא דחודש זה, חודש הרחמים והרצון, שהוא בדוגמת מלך טרם הכנסו לעיר ולהיכלו ונמצא בשדה, אשר אז יכול כאו"א לגשת אל המלך והוא מראה פנים שוחקות לכאו"א ומקבל בקשתם ברצון.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובהוקרה ובברכה.

ח'תערב

בתורת רבינו הזקן: לקו"ת ראה לב, א.