ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרדע

ב"ה, י"ט אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע,

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר דוד שי' ברודמאן, אמשטרדם יצ"ו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש מכת"ר, וכן מכתבו, על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה יצחק שי' העכט בשובו ממסעיו וביקורו גם במחנו הט'.

שמחתי להוודע מפעולותיו בהחזקת התורה והפצתה, ובודאי יוסיף אומץ ומרץ בזה, כציווי רבותינו מעלין בקדש, שאם תמיד היתה החובה והזכות על כל אחד ואחד לקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים ולהעמידם על דרך התורה תורת חיים ומצוותי' עליהם נאמר וחי בהם, על אחת כמה וכמה בימינו אלו, ובפרט במקום שהחרדים לדבר ה' לא רבים הם. ולמותר להדגיש שהוא תפקידו העקרי והה[כר]חיי של רב ורועה בישראל.

כיון דאזלינן מיום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, רבנו הבעל שם טוב ורבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, דבר בעתו להזכיר תורת רבנו הזקן, היא תורת הבעש"ט, מענינא דיומא דחודש זה, חודש הרחמים והרצון, שהוא בדוגמת מלך טרם הכנסו לעירו ולהיכלו ונמצא בשדה וכל אנשי העיר יוצאים לקבל פניו, אשר אז כל או"א יכול לגשת אל המלך והוא מראה פנים שוחקות לכאו"א ומקבל בקשתם ברצון.

כבקשתו, אזכירו ואת בני ביתו שיחיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון למילוי משאלות לבם לטובה ולברכה וביחוד להצלחה בעבודתו בקדש.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ח'תרדע

כציווי רבותינו: ברכות כח, א.

תורת רבינו הזקן: לקו"ת ראה לב, א.