ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כב

ח'ריט

ב"ה, ז' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו בו כותב ר"פ מפעולותיו במשך הזמן מעת בואו מ... ז. א.

יותר מחצי שנה. והתקוה שבודאי לדכוותי' למותר להאריך - שהפעולות שכותב אולי מספיקות לבעלי עסק או בכלל לזה שעסקו ענינים אחרים לגמרי, אלא שבזמנים הפנוים מעסקו מתעסק בהפצת היהדות או החזקת המוסדות וכו' ואי"ז מספיק כלל וכלל למי שזה צ"ל עסקו ועיקר עסקו. ואין כאן הכוונה רק מפני שהרי המשכורת באה מקופה צבורית ובמילא צ"ל עשיית הענינים באמונה וכו' - כי אם עיקר בזה, שעל האדם לחוס על איבוד ימיו ביותר וביותר. וכמבואר בדא"ח עה"כ ימים יוצרו ולו אחד בהם, שמספר הימים הוא מתאים להפעולות הדרושות, וכל יום אשר אינו מלא ועאכו"כ באם ריק הוא מפעולות הדרושות, הרי וכו',

איברא דלימוד זכות בנידון דידן - [בהיפך מכתבו שמפני שלא הי' פת בסלו ולכן חסר בפעולות, כ"א אדרבא] מפני שהי' פת בסלו, לא שם לב למחז"ל פשוט נבילא בשוקא ואל תאמר כהנא אנא, ועד כדי כך - שטרם נגש לאיזו פעולה בדקה שבע בדיקות, אולי יש בזה ענין שאינו לפי הכבוד וכו' וכו'.

והודיעונו חז"ל אין צועקין על העבר. ובפרט בנדון דידן, שהרי לכאורה אין נפק"מ אם הוא העדר הרצון או העדר היכולת, והרי ענין שליחות הוא בדוקא שאין על השליח לחכות על כל פרט ופרט להוראה בפעולה, או לחכות לימות המשיח אשר רוח הטומאה יעבור מן הארץ ולא תהיינה כל העלמות והסתרים. כ"א אדרבה - להפיץ אור במקום חשך העלם והסתר [אשר בהעלם והסתר זה נכללת לפעמים קרובות גם דאגת הפרנסה. ובנוגע אליו הרי שללו זה, ובכ"ז כו']. ופשוט ומובן שעתה בעשי"ת אין להאריך בענינים כאלו, שהרי זכיותיהם של כאו"א בתכ"י - צריכים להדגיש אותם ביותר וביותר, וק"ל, ועכ"פ מכאן ולהבא - הנה יבוא בדברים עם...

פשיטא שאין בהנ"ל כל ענין של קפידא וכיו"ב, כי אם אך ורק הצער גדול על שמטעמים משונים בזבז זמנו כשרונותיו וידיעותיו, מבלי לנצלם כלל כדרוש להפצת המעינות, בתוככי הפצת היהדות, וק"ל, ובפרט - שנמצא בתוככי עשיריות אלפים כ"י אחב"י, אשר נשמתם רעבה וצמאה לדבר ה' [אלא שחלק חשוב מהם אין יודעים למה הצמאון והרעבון, ואשרי חלקו של המנצל כשרונותיו להודיעם ע"ד האמור ולקרבם תחת כנפי השכינה], וכנראה שהמאמר הכל תלוי במזל - גם בזה קאי הוא.

בברכת חתימה וגמח"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'ריט

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שכבר נדפסה במ"א (בלקו"ש וכיו"ב).

וכמבואר בדא"ח: ראה לעיל ח"א אגרת לב. ובכ"מ.

למחז"ל: פסחים קיג, א.

והודיעונו חז"ל: ראה ברכות נד, א.

ענין שליחות: ראה גם סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 542. סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 494 ואילך.

שהמאמר:זח"ג קלד, א.