ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כב

ח'רכ

ב"ה, ז' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתועדות דיום הבהיר

ח"י אלול,

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה ע"ד התועדותם ביום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעש"ט ואדה"ז,

אשר נוסף על גודל ענין התועדות בכלל, וכמבואר במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ תהלים, עאכו"כ כשההתועדות ביום זכאי כהנ"ל, וכידוע אשר בכל שנה ושנה חוזרים הענינים לקדמותם ומתעוררים מחדש,

ויהי רצון אשר אור מאורות אלו יאיר בחייהם ובחיינו בתוככי כלל ישראל ועד למחשבה דבור ומעשה.

ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד דיפוצו מעינותיך חוצה וקאתי מר דא מלכא משיחא.

בכבוד ובברכה לחתימה וגמר חתימה טובה.

ח'רכ

במכתב: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ אגרת תשפד.

וכידוע: ראה גם לקמן אגרת ח'תקפב ובהנסמן בהערות שם.