ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכא

ב"ה, ח' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

תלמידות בית רבקה אשר בכפר חב"ד

מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

כתה ד' קבוצת גחלת.

ה' עליהן תחיינה.

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן מג' תשרי, בו כותבות אודות פעולותיהן בהחזקת היהדות בתוככי תלמידות בית הספר, וביחד עם זה בתכניתן להתקשר עם קבוצות וכתות ממקומות אחרים וכו'.

ובענינים כגון אלו, כוונתי להתקשר עם עוד קבוצות וכתות, מובן שדרושה זהירות וחקירה מקודם בנוגע להקבוצות וכתות עמהן רוצות להפגש וכן אופן הגישה וכו'.

ולכן בנוגע להפעולות בתוך בית הספר, כתתן שלהן ושאר הכתות, נכון הדבר, וטובה כוונתן וגם פעולתן, אבל בנוגע לחלק השני של התכנית, יפרטו הענינים לפני הנהלת בית רבקה, ותעשינה כהוראת ההנהלה הן בכללות הענין והן בנוגע לפרטים.

מתאים לסגנון מכתבן, התקוה שמתנהגות בחייהן היום יומים כמתאים לתלמידות ביה"ס וביראת שמים שהרי כל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, והשי"ת יצליחן.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א