ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכב

ב"ה, כ"ד תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

ועד נשי כפר חב"ד

מיסודו ובהנהלתו של

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן מערב חג הסוכות זמן שמחתנו מבשר טוב מפעולותיהן בקדש הפצת היהדות ועניני' בין נשי ובנות ישראל, ועל דבר החלטות הטובות בהנוגע לעתיד.

וידועים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לצדקה גשמיות, ומזה מובן גם כן בנוגע לצדקה רוחנית, אשר כשמחליטים לתת צדקה ולעזור לרעהו בהרחבה, אף שלכאורה אינו לפי האמצעים שישנם במזומן, הנה באותה שעה מייצרים מלמעלה מקור וצנור חדשים להמציא כל הענינים הדרושים למלאות החלטה הטובה.

ויהי רצון שגם הן בעבודתן תתנהגנה מתאים להאמור ז. א. להחליט לעבוד לא רק כפי האפשרי בהווה, אלא בהוספה על זה ובודאי יקויימו דברי צדיק דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שתנתן להן היכולת המלאה להביא החלטתן בפועל.

וכנהוג בתוככי חסידים ובפרט בחסידי חב"ד לעשות בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב שמחה אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש ולבשו"ט.

ח'רכב

וידועים: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קיט, ובהנסמן בהערות שם.