ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכג

ב"ה, כ"ה תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוב

ארי' שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מערב חג הסוכות זמן שמחתנו,

ומה שכותב בנוגע לדעתי אודות תמיכת הממשלה בישיבות וישיבות קטנות ות"ת המתנהגים על טהרת הקדש.

כבר פרסמתי הטעמים וגם נדפס בירחון המאור, אשר בודאי נמצא אצל כת"ר,

וכללות הנקודה - מיוסדה על מאמר חז"ל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תשב"ר, ומי הוא זה ואיזהו אשר יערב לבו למנוע תמיכה כהאמורה, שבודאי עי"ז כמה מבני ישראל ובנות ישראל לא יוכלו להתקבל במוסדות האמורים, ואם בשביל בנין בית המקדש אסור לבטל תשב"ר עאכו"כ מפני חששות מדומים ועכ"פ רחוקים,

וראי' מוכחת איך צריכה להיות השקפת החרדים לדבר ה' בשאלה האמורה, גם מהמנגדים, שכל אלה שמלפני איזו שנים נלחמו בפאראקול סקולס וכל אלו המונעים שהפעדעריישאן של צדקה תתמוך במוסדות החרדים, וכל אלו הלוחמים נגד שיעור לימוד הדת בשביל תלמידי הפאבליק סקולס, נלחמים בכל תוקף נגד תמיכה האמורה, וד"ל.

ובודאי לדכוותי' האריכות בכל האמור אך למותר, ותקותי חזקה שינצל כל השפעתו ובתוקף המתאים לעזר תשב"ר חינוך בני ישראל על יסודי התורה שיהי' דרך דידן, ז. א. השקפת תורתנו תורת חיים, נצח. ואם המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא עאכו"כ כשהמדובר בעשיריות מאות ואולי גם אלפים.

בודאי ידוע לכת"ר גם מפורסמי אגודת ישראל בהאמור הראשי ישיבות כאן וכו'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ח'רכג

מו"ה דוב ארי': חייט. בוסטון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'רלה.

פרסמתי הטעמים: ראה לקו"ש ח"ח ע' 302 ואילך. לקמן אגרת ח'תרמח.

נדפס בירחון המאור: חו' קיד, תמוז תשכ"א.

מאמר חז"ל.. תשב"ר: שבת קיט, ב.

המציל: ראה סנהדרין לז, א.