ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכד

ב"ה, כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים דוב שי'

המוכנה ד"ר

מאנטעל

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מא"ח ובעיקר מהתחלת מכתבו שהוא וזוגתו ובנם שי' ביקרו בכפר חב"ד וכו'

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בעניניהם הפרטים שעי"ז בודאי תתחזק מנוחת הנפש ושימת הלב לעניני הפצת היהדות המסורתית בכל מקום שידו מגעת, והרי חונן בכשרון בשטח זה ויכולת מיוחדת לנצל הכשרון בתוככי צעירים, שכל הוספה בהם הרי נכפלת פי כמה לכשיבנו בית בישראל, וק"ל. ופעולתו בהאמור מתוך שמחה ובטחון חזק כמבואר בתורת החסידות מוסיפים בהצלחה.

והרי ז"ע באנו מזמן שמחתנו ושמחת תורה בפרט שענינם להמשיך מהשמחה על כל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד ובכבוד.

ח'רכד

מו"ה חיים דוב.. מאנטעל: רמת גן. אגרת נוספת אליו - לקמן ח'תיא.

שענינם: ראה סה"ש תש"נ ח"א ע' 72 ובהערה 18. לקמן אגרת ח'רכו. ח'רכט. ח'רלב.

ח'רלה. ח'תקלח.