ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכה

ב"ה, כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממחרת יום הכפורים בשם השם

יעוין בשו"ת הצ"צ שער המילואים ריש חלק שני, איך שנשתנו העתים וכו' וד"ל.

ויוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תורת הנגלה וחסידות וכמובן וגם פשוט מתוך שמחה וטוב לבב.

ומהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה,

והובטחנו יגעת ומצאת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'רכה

יעוין: בענין קרי שאירע ביוהכ"פ.

בשו"ת צ"צ.. שני: ובהוצאת תשנ"ד - או"ח ח"ב סי' קח. אג"ק אדמו"ר הצ"צ ח"א אגרת כו.

והובטחנו: מגילה ו, ריש ע"ב.