ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכו

ב"ה, כ"ט תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת ג. לוזון שתחי'

ברכה ושלום!

בעתו ובנועם קבלתי פ"ש ממנה ומבעלה שיחיו על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור וכו' הרב יוסף שי' וויינברג, בשובו מביקורו במחנם הטוב. ומשנה נחת רוח הי' לי כאשר סיפר לי על דבר ההתעוררות, בחפץ לב ובחמימות, אצל כבוד מעלתה וכבוד בעלה לאחד ולקרב המשפחות היהודיות בסביבתם, וביחוד אשר בעלה לקח על עצמו ללמד את הילדים, שבתקופתנו זו חשיבות יתרה בחינוך ילדי ישראל כי על ידם משפיעים גם על האבות.

בטח ידוע לה ולבעלה מה שהוא עיקר באמונתנו בכלל, ומודגש ביחוד בתורת הבעל שם טוב ובתורת החסידות - הוא ענין השגחה פרטית, שכל דבר גדול או קטן המתרחש בעולם, בין בדומם, בין בצומח חי או מדבר, לכל פרטיו ופרטי פרטיו, אינו ח"ו מקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית ובכוונה ותכלית בהנהגת העולם. ואין צריך לומר כאשר יהודי מוצא את עצמו בפינה נדחת בעולם, הרחק ממדינת מולדתו, ובכלל רחוק מציבור יהודי, הרי בודאי אין זה מקרה בעלמא, וצריך לראות את עצמו כשלוחו של מקום, שעל ידו יגיע גם לפינה זו דבר ה', להרבות הצדק והיושר בהנוגע לכל אחד ואחת, ולהפיץ היהדות ומצוותי' בין היהודים שם בפרט.

ובכגון דא, אין להביט על הכמות, אשר אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ואם בכל הזמנים כך, על אחת כמה וכמה בתקופתנו אנו, אחרי השמדת ר"ל חלק כה חשוב על עמנו, הרי כל יהודי שהי' לפליטה הוא אוד מוצל מאש וצריך למלא לא רק תפקידו הוא, אלא גם למלא מקום הקדושים שנפלו על קידוש השם.

ויהי רצון שהיא ובעלה ילכו מחיל אל חיל בהשתדלותם ובהשפעתם הטובה על סביבתם, ויעשו כן מתוך שמחה וטוב לבב, וכתוכן "זמן שמחתנו" ושמחת תורה בפרט, אשר בהם מסיימים אנו חודש תשרי בראשית השנה, כדי להמשיך משמחה והתלהבות זו בכל ימות השנה.

בפ"ש לכל אחינו בני ישראל במחנם שי' ובכבוד ובברכה.

במזכירות כותבים רק לשון הקדש, אידיש או אנגלית, ומטובה להודיע באיזו שפה להמשיך הקורספודנצי' מכאן, שתקותי שיהי' המשך. אבל מצד כ' מעלתה ובעלה שי' יכולים לכתוב גם בצרפתית, כיון שאני קורא שפה זו. והעיקר - שיוכלו לבשר בשורות טובות.

ח'רכו

במחנם: מדגסקר.

אמרו חכמינו: סנהדרין לז, א.

כדי להמשיך: ראה לעיל אגרת ח'רכד, ובהנסמן בהערות שם.