ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכז

ב"ה, כ"ט תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בצלאל שי'

שלום וברכה!

... להערתו בל' ס' יצירה שבתיקון ליל שבועות (שהוא רק התחלת הס' וסיומו) בס"י הנדפס בפ"ע ובמילואו - הל' הוא: ג' ראיות טובות עין בושת עין טובה ועין נאמנת ג' רעות ללשון דבור רע והמלשין והמדבר אחד בפה ואחד בלב ג' טובות ללשון שתיקה ושמירת הלשון ודבור אמת.

ולולא דמסתפינא הייתי מנהיג לומר כן בתיקון ל"ש.

ח'רכז

מו"ה בצלאל: ווילשנסקי, סידני. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקב, ובהנסמן בהערות שם.

להערתו: ראה גם לקו"ש חכ"ח ע' 315.

ל"ש: ליל שבועות.

ח'רכח

כללי פרטי, ונשלח לכמה בתאריכים שונים מכ"ח תשרי עד ט"ו מ"ח. ונדפס בלקו"ש ח"ב ע' 658.

מאמר רבנו הזקן: שיחת שבת בראשית תש"ה (ס' המאמרים תש"ט ע' פב).

ובתורתו שם: שיחת י"ד תשרי השי"ת (ס' המאמרים תשי"א ע' נט).

ופתח.. העולם: ראה ב"ר רפ"ג: האורה נבראת תחלה. וראה ס' הבהיר טז.

מתורת הבעש"ט: ראה כתר ש"ט (ו, ד [בהוצאת קה"ת: יא, א]): הקשה הה"מ בשם הבעש"ט וכו'. וראה זח"א רסד, א. ז"ח רות פה, ב.

צופה ומביט: חגיגה יב, א.

דעהו: ראה ב"ר פ"ג, ו: הבדילו לו.