ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכח

ב"ה, ר"ח מ"ח, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובבואינו זה עתה משבת בראשית, וע"פ

מאמר רבנו הזקן אשר הארת שבת בראשית מאירה בכל שבתות השנה; ובתורתו בשם הבעש"ט שקיבל ממורו הבעל ח"י (הוא אחי' השילוני) אשר כל ימות השנה מקבלים משבת בראשית.

יהי רצון שבתחלת ופתח פרשת בראשית של התורה ושל העולם - יהי אור, גם בתחלת עניני העולם קטן זה האדם, הן עניניו שהם בבחי' שמים וצבאי' (ענינים רוחנים), הן עניניו שהם בבחי' ארץ וצבאי' (ענינים גשמיים).

אור לכל פירושיו, אור נראה ונגלה.

והדרך להמשיך את כל האמור עתה ולמטה מעשרה טפחים ובגלוי, מובן מתורת הבעש"ט, אשר אור האמור (אור שנברא ביום ראשון) גנזו בתורה.

והרי תכונת אור זה שאדם צופה ומביט בו - מסוף העולם ועד סופו,

הנהגה ע"פ הוראות תורתנו תורת חיים - מסוף העולם (קטן - האדם) ועד סופו, בכל דרכיך דעהו.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן