ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רכט

ב"ה, ל' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה

ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו מא' חוהמ"ס שנתקבלו ז"ע,

ות"ח על הבשו"ט... ויהי רצון שתלך ההשתפרות הלוך והוסיף, ומתוך מנוחת הנפש יוכל להוסיף בהתעסקותו במלאכתו מלאכת שמים הפצת היהדות המסורתית ובעיקר הפצת המעינות ע"י המוסדות שלנו ובכללות ע"י צנורות של יראת שמים ואהבת שמים שחד הוא עם אהבת התורה ואהבת ישראל.

התקוה חזקה שלא הסתפק בשמחת חג בית השואבה שכותב, וערכו ג"כ עוד חגיגות במשך זמן שמחתנו, ובזה כמובן ועיקר עם התלמידים-ות שי' והנוער שי' בכללו וגולת הראשה בימי שמע"צ ושמח"ת, והרי ימים כללים הם לכל השנה כולה, וענינם להשפיע שמחה אמיתית שמחה של תורה ושמחה של מצוה במשך כל ימי השנה בעניני תורה ומצות שבזה צריכים לכלול כל עניני האדם ע"פ הציווי בכל דרכיך דעהו.

בברכה לבשו"ט.

ח'רכט

מו"ה ירחמיאל: בלומנפלד, ריא דע ז'אניירו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שסב, ובהנסמן בהערות שם.

שחד הוא: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תשל, ובכ"מ. לקמן ח'רסג. ח'תרל. ח'תרמ.

ימים כללים: ראה גם לעיל אגרת ח'רכד, ובהנסמן בהערות שם.