ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רל

ב"ה, אדר"ח מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

מר ארי' יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלתי ז"ע המכתב מער"ח מ"ח, עם המצורף אליו, ות"ח על טרחתו למסור המכתבים.

ומצורף בזה ג"כ מכתב מענה כהצעתו.

נעם לי לקרות אשר התפלל בביהכ"נ דכאן בימי הדין, ובודאי כהבטחת חכמנו ז"ל, כשתקעו בשופר עמד הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים ונכתבנו ונחתמנו בתוככי כלל ישראל לשנה טובה ומתוקה.

אסיים בתקוה אשר כסיום מכתבו תהי' לנו גם הזדמנות להפגש אישית לשוחח פא"פ.

בברכת הצלחה בענינים הפרטים שבזה כמובן וגם פשוט מילוי התפקיד של כאו"א מאתנו להפיץ היהדות המסורתית בכל מקום שהיד מגעת והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו ובכבוד.

ח'רל

מר ארי' יהודא: וואלמן, חולון.

כהבטחת חכמנו: ויק"ר פכ"ט, ג.

והובטחנו: יומא לח, ב.