ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלא

ב"ה, א' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו... תקותי חזקה שבורח הוא וחבריו שי' מכל ענין של מחלוקת ח"ו ולדבר לשון הרע על מי שהוא, ומשפיע גם על אחרים שלא יכנסו לכל ענין של מחלוקת, וכל אחד ואחד יעסוק בלימוד תורה וקיום המצות ככל המוטל עליו וישתדל להוסיף בזה.

ואם נצטוינו אזהרה חמורה, ואהבת לרעך כמוך, על אחת כמה וכמה שאיסור גמור מן התורה, לחפש חסרונות על בן ישראל חבירו, ואם בא מי שהוא ופותח עוד מקום ללמד בני ישראל תורה, פסק דין הוא בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ה סעיף כ"ב) אשר אין יכולים למחות בידו ואדרבה על זה נאמר, ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, ולפלא שכנראה אינו שם לבו לפסק דין זה של תורתנו הק' תורת חיים, ואדרבה מלשון הכתוב הרי מוכח שצריך לסייע ביד העושה זה.

והנה אמרו חז"ל אין צועקין על העבר, אבל רצוני לקוות שתיכף בקבלת מכתבי זה יראה בפס"ד שו"ע האמור וימלא פס"ד זה במילואו ובפרט שעי"ז יתרבה השלום, והשלום הוא כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.

ח'רלא

אמרו חז"ל: ראה ברכות נד, א.

והשלום: ראה עוקצין בסופה.