ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלב

ב"ה, ג' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בראשון בחשון, בו כותב אודות מצבו הרוחני, ולכן שואל אולי יסע לכאן וכו'

ומובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה אפילו על הקס"ד, שהרי ככתבו בילה כאן כמה זמן, ומרצונו ושלא ברצונו קבל בודאי כמה ענינים, אלא שככל עניני התורה סוף סוף צריכים להביאם בפועל ובסגנון חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה,

והשגחה העליונה הזמינה לו באופן קל לפי ערך איך להביא הענינים לפועל, היינו בחינוך על טהרת הקדש במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

שמזה פשוט שצריך לעשות בזה במסירה ונתינה ובשמחה גדולה ובפעילות הכי גדולה,

ובפרט שבקרוב מתכונן לבנות בית בישראל בנין עדי עד, הרי עבודה האמורה, צנור וכלי שיהי' בנין ביתם בהצלחה.

ותמורת כל האמור הרי מאז חזרתו לאה"ק ת"ו מתבונן בהדרכים איך להתחמק מעבודה האמורה ועד כדי כך שהיצר רוצה להלביש זה באיצטלא של יראת שמים.

המורם מהאמור, שימלא שליחותו האמורה בשמחה וטוב לבב במקומו ובמסירה ונתינה, כמובן ביחד עם לימוד לעצמו נגלה וחסידות והלכות הצריכות בפרט, וכיון שהובטחנו, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, יצליח.

לפלא גדול שאינו כותב מהפעולות בימי חדש תשרי והרי זהו חדש כללי לכל השנה, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

מועד החתונה - כנהוג כפי שיתדברו ב' הצדדים בשטומו"צ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'רלב

ובסגנון חז"ל: קידושין מ, ב.

שהובטחנו: יומא לט, א.

חדש כללי: ראה גם לעיל אגרת ח'רכד, ובהנסמן בהערות שם.