ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלג

ב"ה, ה' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכ' נתקבל.

ויהי רצון אשר בכל עניניו יבשר טוב בטוב האמתי,

וע"פ מה שנתבאר בתחלת וראש פרשת שבוע זה:

לך לך: ההוראה כללית היא ללכת לך - לאמיתית מציאותך ועצמותך - העצם של כאו"א מזרע אברהם אבינו,

וזהו ע"י עזיבה והליכה

מארצך: ענינים הארציים והחומריים. גסות נהי"ם דנה"ב,

וממולדתך: מה שבא מצד הרגילות, מדות דנה"ב,

ומבית אביך: מוחין דנה"ב,

וזוהי הדרך שבאים

אל הארץ - העליונה - אשר אראך.

וכידוע מהבעש"ט בשם הרס"ג כי עיקר בריאת האדם בעוה"ז לשבר מדות כו' שלו כו' וז"ש לך לך גו',

ובדרגא נעלית יותר - מענה אדה"ז להצ"צ: כל ענין החסידות לשנות טבעי מדותיו.

וציווי ה' ע"י עבדיו רבותינו נשיאינו ה"ז גם נתינת כח,

אלא שצ"ל: דוקא - אתה בבחירתך.

המצפה לבשו"ט בכהנ"ל.

ח'רלג

כללי פרטי, ונשלח לכמה בתאריכים ה' - י' מ"ח. ונדפס בלקו"ש ח"ב ע' 659. וראה לקמן אגרת ח'תקמג.

לך - לאמיתית: ראה בכ"ז סד"ה לך (הא' והב') בהמשך רס"ו. זח"א ר"פ לך.

וכידוע מהבעש"ט: כתר שם טוב ג, ג. [בהוצאת קה"ת: ד, ד - ה, א].

מענה אדה"ז: לקו"ד [כרך א] שמח"ת תרצ"ד ס"ו.