ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלה

ב"ה, ח' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון גדול קורא הנני במכתב ומברק שנתקבל על דבר מצב רוחו, ומובנת הפליאה לאחרי שראה נסים ומופתים גלוים בטוב הנראה והנגלה.

ומודגשת הפליאה עוד יותר, שהרי שבועות האחרונות עומדים ברושם של חדש תשרי שסיומו וחותמו שמחת תורה, שמחה הפורצת כל גדר מדידה והגבלה, והרי גם נפסק הדין - שמחת תורה נמשכת עד ז' חשון (עיין ש"ך חו"מ סי' מ"ג ס"ק מ"ז) וגם לאחרי זה הרי הציווי לקחת מהשמחה ועניני' על כל השנה כולה.

בנוגע לענינו הוא, הרי מבואר בכ"מ ומובן גם ע"פ הנ"ל, שדוקא ההתחזקות בבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ועד לכדי שמחה גלוי' בזה, הם הן הצנור והכלי לקבלת ברכת השי"ת להצלחה גדולה של הטפול לרפואה קרובה ושלימה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור בעגלא דידן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט.

ח'רלה

נפסק הדין: ראה גם לקמן אגרת ח'תקמ.

הציווי: ראה גם לעיל אגרת ח'רכד, ובהנסמן בהערות שם.