ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלו

[ח' מ"ח, תשכ"ב]

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מו' מ"ח, בו כותב אודות הענינים בהם עסק בקשר לפרנסתו, וכותב שקשה למצוא עבודה מתאימה.

ומובן הפלא בדבר, שהרי אמרו חז"ל מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, ומבואר בקונטרס ומעין, שצריך להיות זה על ידי עבודה ומלאכה כמה שכתוב וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, שמזה מובן שבודאי ישנה עבודה מתאימה לפניו, אלא שככל עניני עולם הזה אולי קשור זה ביגיעה והשתדלות, וכיון שכן הוא מנהגו של עולם מובן שאין להתרשם מזה, וכבר נאמר אדם לעמל יולד, ואומר הכתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וגו'

תקותי שתיכף לקבלת מכתבי זה יתייעץ עם ידידיו שי' אנ"ש אשר במקום, לפניהם יפרט עניניו עד עתה, והאם התעסק בהם בהשתדלות הדרושה אלא שלא מצא, או שעדיין לא השתדל כדבעי, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ח'רלו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 437.

אמרו חז"ל: ראה תענית ח, ב.

בקונטרס ומעין: ע' 108 ואילך.