ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלז

[ט' מ"ח, תשכ"ב]

... לכתבו אודות השם: הרי הובא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהאדם - בעה"ב על שמו, ובאם משנה אותו, אפילו את"ל שזהו שינוי, נעשה זה שמו לכל הפרטים.

קראתי מאמריו (במכ"ע דטורונטו) ע"ד המצות, ומשתמש שם כו"כ פעמים בביטוי must בנוגע לה', ואף שרגיל ל' זה וכיו"ב "טבע" וכו' בכ"מ ואפילו בס' הקבלה (עיין פרדס סוף ש"ב. ע"ח ש"א בתחילתו. שומר אמונים ויכוח א' סקמ"א ואילך וב' סקי"ג ואילך עיי"ש. ובכ"מ), מובן שצ"ל איזה ביאור בזה, כיון, שאין כל הכרח למעלה ח"ו, כי הוא נמנע הנמנעות (עיין שו"ת הרשב"א סתי"ח, וכך היא מסקנת תורת החסידות).

ונקודתו - שרואים, אשר רצה ה' שתהי' הבריאה ע"פ חוקים וסדר מסוים (וביכולתו, וגם עתה, לרצות אחרת). וע"פ סדר זה - מוכרחת: התהוות הספירות (כי אחד החוקים הוא שהמתהווה מאחד הפשוט - ג"כ פשוט) וכו' וכו'.

ח'רלז

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע' 308 חלקה בחט"ז ע' 572 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

אודות השם: ראה גם לקמן אגרת ח'שלו.

Must = מוכרח.

ונקודתו: ראה גם לקו"ש ח"ל ע' 3. וש"נ.