ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלח

ב"ה, ט' מרחשון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה שכבר יצא לאור כרך העשירי מסידרת הספרים שלו "באר החסידות", ואשר נשלח לי, ובודאי יגיע בימים הקרובים, ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי.

כן נהניתי ביותר להוודע שנוסד ועד לערוך מסיבה לכבודו בקשר עם הופעת ספריו הנ"ל, שזה מראה שמעריכים מפעלו. ותקותי שמסיבה זו תגלה גם כן הערכה והערצה למהותה של החסידות, עומק ויוקר תורתה ואורח חיי' בפרט, שהרי עיקר תורת החסידות והדגשתה הוא ה"בכן", הבא לידי ביטוי באורח חיים מתאימים למסקנותי' ותכליתן - לעשות לו יתברך דירה בתחתונים דוקא, וכהדגשת בעל התניא שהכוונה לעולם הזה הגשמי והחומרי ממש, שאין תחתון למטה ממנו, הנקרא עולם העשי', שלכן גם תיקונו הוא על ידי מעשה, וכדבר חכמינו ז"ל - המעשה הוא העיקר וגדול לימוד שמביא לידי מעשה. אלא שבימינו אלו בפרט - הצורך בהדגשה זו אין די באר, וכמו שהאריך אדמו"ר הזקן בספר התניא בפרק ל"ו ול"ז.

ויש לציין במיוחד - שארת הקדש (נדפסה בחלק אגה"ק של ס' התניא, סימן כ', מתחיל איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד), שרבינו הזקן כתב אותה "בימים שלפני הסתלקותו בכפר פיענא" (לשון נכדו וממלא מקומו - אדמו"ר הצמח צדק) בלשון אחד מגדולי תלמידיו של רבינו הזקן הר"א מסטראשעלי "שכתב קודם גניזותו נ"ע באור החיים". - נקודתה לבאר גודל מעלת המצוות מעשיות אשר הן תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה הגשמי.

ויהי רצון אשר כ' יראה פרי טוב בעמלו האמור, זאת אומרת, שהקריאה והעיון בספריו יפעלו על הקוראים פעולה ניכרת במוח, ומחב"ד שבמוח - לרגש ומדות שבלב, אשר לבא פליג לכל שייפין, שכל האברים יתנהגו באופן, כסגנון חכמינו ז"ל הנ"ל, להיות דירה לו יתברך, לעשות רצונו וחפצו בלבב שלם, ועל ידי "באר החסידות" יבואו לחצוב להם בורות אשר יכילו "המים", הבאים ממקור מים חיים. וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ח'רלח

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 235, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר אליעזר: שטיינמן. אגרות נוספות אליו - ח"כ ז'תרסו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תריב.

לשון.. הצמח צדק: בדרך מצותיך קע, א.

לבא פליג: ראה זח"ג קסא, ריש ע"ב.