ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רלט

ב"ה, ט' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי הירש שי'

הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' חשון, בו כותב אודות בר מצוה של בנם שי' שחל ביום ועש"ק ושואל מתי יחוגו הבר מצוה.

ומה שנוגע בנדון דידן הוא, שביום מלאת לו י"ג שנה, יעשו התועדות עכ"פ עשרה מישראל, והבר מצוה ידבר בדברי תורה, נגלה וחסידות, כיון שעל יום זה נאמר, היום ילידתיך (זהר ח"ב צח, א. ועייג"כ ז"ח פרשת בראשית [י], ג. ט"ו ע"ב), ומובן שנוסף על הנ"ל צריך לעלות לתורה ביום קריאת התורה הסמוך, שבנדון דידי' הוא בש"ק שלאחריו, ושאר ההתועדויות - הרי זה תלוי איך שירצו לסדר בהתאם לזמני העיר והמקום.

לפלא גדול שאינו מזכיר דבר מפעולותיו בהפצת המעינות. ואף שנוהג כן זה כו"כ שנים, הנה עבר ושנה - כהיתר פועל רק בכ"ף הדמיון, ובפרט בהאמור, שמיום ליום מתקרבים אנו לגאולה האמיתית והשלימה, גדל יותר מזמן לזמן ההכרח בהשתדלות ויגיעה להפיץ המעינות. וכידוע אגרת הק' של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'רלט

מו"ה צבי הירש: פעפער, פיטסבורג.

ביום.. יעשו התועדות: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'רא. ז'רכד. ז'תה.

ביום.. הסמוך: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'רלד.

עבר שנה: ראה יומא פו, ב. וש"נ.

אגרת הק': נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו.