ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמ

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ הרב נתן מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי, ובעתו נתקבל ספרו רעיונות נתן על התורה, ות"ח.

וכמנהגי בכגון זה, מועתק בשולי הגליון, עכ"פ ב'-ג' הערות - מפני שאין הזמן גרמא.

ויהי רצון שינצל כשרונותיו ואפשריותו בעניני תורה ומצות, שהרי מתאים למאמר חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, והמעשה הוא עיקר.

ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב, שהרי גם זה מציווי תורתנו תורת חיים (עיין רמב"ם סוף הלכות לולב)

בכבוד ובברכה לבשו"ט

בכלל ידוע דאין משיבין על הדרש (שער הפסוקים שמות א, יד) - בכ"ז כו'.

לההקדמה. לכאורה צריך תיקון בסגנון עכ"פ - כי פשיטא שבנוגע לפועל כל המדובר ע"ד ברכת התורה בכתיבת ד"ת - הוא רק בכותב קודם אמירתו ברכת התורה שבברכות השחר.

בתחלת הספר. ע' יט. למה התחלת התורה בבי"ת ולא באל"ף כו' וקשה שכמה תיבות מתחילות בבי"ת ותוכנם היפך הברכה כו'. וי"ל דהקושיא דהו"ל להתחיל בפ' אלה תולדות השמים וגו' - ראה תנדא"ר ספל"א: ומה נשתנה הבי"ת כו' שנאמר בראשית ברא אלקים כו' והלא אין ראוי לומר אלא אלקים ברא בראשית כו' בתחלה בבי"ת שהוא לשון ברכה כו' וא"ת הלא כתיב בבי"ת בכה תבכה כו'. - ועיין זח"א (רה, ב): באת בי"ת דאיהו סימן ברכה כו' אל"ף כו' לא אתברי בי' עלמא כו' בגין דלא למיהב דוכתא לסט"א דאיקרי ארור כו'.

שם ע"ד קדמות הנקודות. ז"ל הפרדס שער כח בתחילתו: המפורסמם בכל חכמי ישראל קבלה מפה אל פה מעזרא הסופר והוא קיבל מפה אל פה עד מרע"ה מסיני מפי הגבורה שהנקודות למיניהם הם י"ב כו'. עכ"ל. והספרים שמביא כ' - כבר סתרו דבריהם מאז ומקדם. וראה כמה גדול הי' הצער שנצטער בעהמ"ס שדי חמד על שהביא דעתם אע"פ שרק ע"מ לדחותה בהחלט. עיין בכ"ז במאמר פקועות שדה שלו שבסו"ס שד"ח - בארוכה.

בסוף הס' ע' 274 סמיכות התורה סופה לתחילתה בשם גדול אחד. הל' צריך תיקון, כי כנראה כוונתו להפי' הידוע שגודל הנס דמרע"ה על הנסים דלאח"ז אף שהיו באותו ענין עצמו (וכמו קרי"ס וגינאי חלוק לי מימיך - דחולין ז, א), כי נס דמשה הי' בראשית - הראשון. והיסוד לפי' זה - הוא פי' הבעש"ט במרז"ל כל העולם ניזון בשביל (שפתח ועשה) חנינא בני (ראה ס' תולדות יעקב יוסף ר"פ קדושים. ועיין ג"כ מש"כ רבנו הזקן בלקוטי תורה ס"פ תזריע).

- בסמיכות הנ"ל יל"פ ע"פ קושית רז"ל (נדרים לט, ב) והכתיב אין כל חדש תחת השמש. וזהו המשך הכתובים: לכל האותות והמופתים גו' אשר עשה גו' (ואין זה חדש כ"א) בראשית ברא גו' כי תנאי התנה הקב"ה עם כל מע"ב בעת הבריאה בנוגע לנסים (כדרז"ל (ב"ר פ"ה ה. זח"ב קצח, ב) פיהמ"ש ותויו"ט אבות פ"ה מ"ו).

ח'רמ

הרב נתן מנחם: מאנדל, קעוו גארדן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'תפח. ב'תקנג.

למאמר חז"ל: קידושין מ, ב.

במאמר פקועות שדה.. שד"ח: ח"ט ס"ד (א'תתקטז, ד ואילך).