ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמא

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ הרב ישעי' ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' חשון, בו כותב אודות הרעיון להו"ל תוכן התפלה, בצורת סידור הבעש"ט וכו', ושואל דעתי בזה.

ובהנ"ל שני ענינים נפרדים, סידור, ז. א. נוסח תפלה, ותוכן תפלה, שאפשר גם זה לפרשה בשני אופנים: פירוש המלות ע"ד הבעש"ט, או כללות ענין התפלה ומהותה.

והנה בנוגע סידור הבעש"ט, ידוע שהתפלל בסידור האריז"ל והרי ישנו גם עתה סידור הבעש"ט, ועיין שער סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב.

פירוש המלות ע"ד החסידות דהבעש"ט מפוזרים בספרי תלמידי הבעש"ט, ואף שרק במקצתם הוזכר בפירוש שהם מהבעש"ט, כנראה שרובם מיוסדים עכ"פ על תורת הבעש"ט, והמקצת מעיד על הרוב.

ותוכן ענין תפלה ע"פ תורת הבעש"ט, לוקט מכמה וכמה ספרים וגם נדפס - בספר הבעש"ט על התורה להרב שמעון מנחם מענדל שו"ב, בפרשת נח.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט.

מקום שהוזכר הבעש"ט בס' התניא תורה אור ולקו"ת - צויין במפתחות שבסוף הס'.

ח'רמא

הרב ישעי' ארי': דבורקס, מונטריאל.