ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמב

ב"ה, כ' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יזכירו עוד הפעם את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולכתבו אודות ענין הידוע, ואשר אומר תהלים לפני השינה.

כמדומה כבר כתבתי לו, שעצה היעוצה בכגון זה הוא היסח הדעת, והיסח הדעת אינו ענין של מלחמה עם המחשבה לא טובה אלא להסיח הדעת מזה ולהעסיק את המחשבה בענין אחר ומה טוב באותיות התורה ותפלה, שאם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור, והרי האמירה האמורה - שאומר תהלים - הוא היפך מהיסח הדעת, וק"ל.

ועוד להעיר, שנוהגים אנ"ש שאין אומרים תהלים בלילה קודם חצות לילה, לבד מראש השנה ויום הכפורים.

בברכה שיקים מאמר חז"ל יגעת (יגיעה בלימוד התורה והידור בקיום המצות, ותקוים בו הבטחת חז"ל) ומצאת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'רמב

שנוהגים: ראה גם ס' המנהגים ע' 20. לקו"ש חי"ח ע' 435. לקמן אגרת ח'תפה.

מאמר חז"ל: מגילה ו, ריש ע"ב.