ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רמג

ב"ה, כ"א מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים וכו' מו"ה מאיר

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון עם המצורף אליו.

ת"ח על שימת לבבו לשלוח לי עלי הגהה של מאמרו לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, גאולתנו ופדות נפשנו, ובלשון כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע והיא היא תורת הבעש"ט ז"ל (היום יום עמוד ד').

ויהי רצון אשר רבות בשנים יוסיף בהפצת המעינות חוצה בתוככי הפצת היהדות בכלל, ויעשה זה מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב כי תהי' רפו"ש בקרוב.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

לפלא שנשמט במאמרו (ע"א וכן ע"ג) שמו של בנו וממלא מקומו של אדמו"ר הצ"צ - אדמו"ר מהר"ש (שמואל). - ובפ"ע נשלח לכת"ר החוברת תולדות אדמו"ר מהר"ש.

ח'רמג

מו"ה מאיר: שורצמן, וויניפג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקסו. לקמן ח'רפה.

ובלשון: אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת קי.